Toiminta-ajatus ja omavalvontasuunnitelma

Toiminta-ajatuksenamme on monipuolisen ja laadukkaan varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan tarjoaminen lapsiperheille.

Meille ovat tärkeitä lapsuuden arvostaminen ja lapsen elämän kallisarvoiset vuodet ennen kouluikää. Päämäärämme on kotikasvatusta tukevana toimintana turvata lapsen hyvä hoito ja kasvatus, edistää lapsen kehitystä sekä oppimismahdollisuuksia.

Suunnitelmallisessa ja monipuolisessa kasvatuksessa ja opetuksessa haluamme vahvistaa lapsen luontaista kiinnostusta elämän moninaisiin ilmiöihin. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnämme henkilökunnan erityisosaamista, jonka avulla voimme kehittää lapsen kaikkia kasvun ja kehityksen osa-alueita.

Toiminnassamme on tärkeää jokaisen lapsen yksilöllinen, omassa tahdissa kehittyminen, korostaen lapsen omaehtoista uteliaisuutta uusia asioita kohtaan. Yhdessä eläen, toimien, kokien opimme asioita, joita lapsi elämässään tarvitsee.

Röllissä yhtenä tärkeänä painopistealueena on vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyö perustuu hyväksyvään ja kunnioittavaan ilmapiiriin, joka antaa tilaa erilaisille elämän arvoille, asenteille ja olosuhteille. Korostamme vanhempien asiantuntemusta ja osallisuutta oman lapsensa asioissa.

Omavalvontasuunnitelma

Yksityisen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi (varhaiskasvatuslaki 540/2018,§48). Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen ja palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvontasuunnitelma laaditaan palveluntuottajan​ ​johdon ja henkilökunnan yhteistyönä.

Omavalvontasuunnitelmanne on luettavissa kokonaisuudessaan täältä (09/2020). Omavalvontasuunnitelma on myös päiväkodin perehdyttämiskansiossa, josta se pyydettäessä annetaan nähtäväksi käteen.