Tietoa asiakasmaksuista

ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN

Palvelusetelijärjestelmässä asiakasmaksuun sovelletaan kunnallisia asiakasmaksuja, jotka perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Lapsikohtaiseen, kaupungin määrittelemään asiakasmaksuun lisätään 15 euron ns. omavastuulisä. Laskutus tapahtuu päiväkodin kautta. Hoitomaksut lähetetään perheille kuukausittain jälkikäteen ja laskujen maksuehto on 14 vuorokautta. (esim. elokuun maksu erääntyy syyskuussa). Maksut hoidetaan e-laskuina. Paperilaskujen lähettämisestä peritään laskutuslisä 5 euroa. Päiväkodilla on oma laskutuskäytäntö mm. maksukehotusten ja perinnän osalta.

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. Mikäli lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista anneltun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.

Perheen tulot

Asiakasmaksu määräytyy perheen jatkuvien veronalaisten ja verosta vapaiden tulojen (bruttotulot) sekä ansiotuloa korvaavien tulojen mukaan. Toimitetuista tulotiedoista tulee selvitä maksetaanko lomarahaa ja jos maksetaan niin ilman selvitystä lisätään laskennallinen lomaraha 5 %. Tulosel­vi­tykset on toimitettava ennen hoitosuhteen aloitusta. Myös työnantajalta saatu kirjallinen arvio tuloista huomioidaan. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu, peritään korkein maksu. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta kun tulotiedot on toimitettu.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kk Korkein maksuprosentti Tulot, joilla ylin maksu
2 2 102 10,7 4 800
3 2 713 10,7 5 410
4 3 080 10,7 5 777
5 3 447 10,7 6 144
6 3 813 10,7 6 510

Bruttotulot – tuloraja x korkein maksuprosentti = kuukausimaksu

Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tulotietojen liitteeksi toimitettavat todistukset ja selvitykset

  • Palkka- ja muut tulot (Liitteet: palkkakuitti tai työnantajan palkkatodistus, jossa näkyy useamman kuukauden ajalta tulokertymä, viimeisin vahvistettu verotuspäätös, selvitys lomarahan maksamisesta)
  • Liike- ja ammattitulot (Liitteet: itsenäisen ammatinharjoittajan ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle, viimeinen tuloslaskelma ja tase, viimeisin vahvistettu verotuspäätös)
  • Pääomatulot, vuokratulot ja osinkotulot ym.
  • Eläke, äitiys- ja vanhempainraha, äitiys-, osittainen ja joustava hoitoraha, sairaus- ja työttömyyspäivärahat, omaishoidontuki, kuntoutusraha,
  • Opiskelijan etuudet ja palkkatulot (Liitteet: opiskelutodistus ja päätös opintoetuudesta)
  • Muut tulot, esim. maatilatalouden tulot, metsätulot (metsämaan pinta-ala)
  • Päivähoidossa olevan lapsen/lasten tulot, esim. elatusapu, -tuki, eläke
  • Vähennettävät erät: maksettu elatusapu

Maksun harkinnanvarainen alentaminen tai poistaminen

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus toimeentuloedellytysten perusteella. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulon myöntämistä (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016§13). Huoltaja ilmoittaa toimeentulotuesta varhaiskasvatuksen toimistosihteereille tulotietoja toimittaessaan. Maksun alentamisesta päättää varhaiskasvatusjohtaja.

Maksua ei peritä siltä osin, kun varhaiskasvatusaika on määritelty kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmassa erityishuolloksi tai lastensuojelun asiakassuunnitelmassa lastenhuollon avohuollon tukitoimeksi. Perheen tulee esittää erityishuolto-ohjelma tuloselvityksen yhteydessä.

Kuukausimaksu

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 303 euroa (288 + 15 euroa). Toisen lapsen ylin kuukausimaksu on 50% nuorimman kuukausimaksusta enimmillään 159 euroa (144+15 euroa). Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta + 15 euroa. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta/vuosi. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen hoitosuhde on jatkunut keskeytymättä edellisestä elokuusta lähtien. Loma-aikoja ja tilapäisiä sairaus- ja muita poissaolopäiviä ei hyvitetä. Jokaisesta lapsesta peritään 15 euron omavastuulisä, vaikka kaupungin määrittelemä hoitomaksu olisi 0 euroa.

Perusopetuslain mukainen esiopetusaika on maksutonta. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on osa-aikaista varhaiskasvatusta. Mikäli esiopetuksen päätyttyä varhaiskasvatuksen tarve jatkuu 1.6. jälkeen ja ennen koulun alkamista, asiakasmaksu määritetään muuttuneen hoidontarpeen mukaiseksi. Tällöin kesäajalta tulee täyttää uusi palvelusopimus päiväkodin kanssa, jonka perusteella kaupunki tekee uudet päätökset.

Hoitopäivien määrä kuukaudessa ja maksun suuruus

Kokoaikainen (yli 5h/pv)
vähintään 16 pv/kk maksu 100 %
11-15 pv/kk maksu 71,42 % koko kuukauden maksusta
10 pv tai alle/kk maksu 47,61 % koko kuukauden maksusta
Osa-aikainen (enintään 5h/pv) tai esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
vähintään 16 pv/kk maksu 60 % koko kuukauden maksusta

 

Asiakasmaksun tarkistaminen

Huoltajilla on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti liitteineen myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään +/- 10 % ja muutoksen kesto on vähintään kaksi kuukautta. Myös perheen koon muutoksesta tulee ilmoittaa. Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista enintään vuoden ajalta. Yksityinen päiväkoti voi tällöin periä asiakasmaksun takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Muutos hoidon tarpeeseen tehdään vain perustellusta syystä (esim. muutos perhetilanteessa, työ, sairaus). Vuosilomien takia ei muutoksia tehdä. Muutos astuu voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta ja muutoksen tulee kestää vähintään kaksi kuukautta. Kaikissa muutoksissa otetaan yhteyttä päiväkodin johtajaan, muutosta ei voi tehdä kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

Asiakasmaksuun vaikuttavat muutokset pyydetään ilmoittamaan varhaiskasvatustoimistoon toimistosihteereille: os. Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli tai puh. 040 129 4720 ja 040 865 4523.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Kirsi Väisänen